Přihlásit se

Technická data

Vozy Fiat 127 mají suchou jednokotoučovou spojku s talířovou přítlačnou pružinou, mechanicky ovládanou lanem od spojkového pedálu. Talířová pružina, přinýtovaná na štítu spojky, se svým vnějším obvodem opírá o přítlačný kotouč, který tím trvale přitlačuje na hnaný kotouč spojky. Předností tohoto provedení je, že k ovládání spojky stačí malá síla a že spojka i při značně opotřebovaném třecím obložení nemá snahu prokluzovat. Tato výhoda ovšem předpokládá dodržení všech seřizovacích i výrobních tolerancí. Zmínka o přesnosti výroby je určena těm, kteří hnaný kotouč po opotřebení nevyměňují celý, ale jen nýtují nové obložení.

Hnaný kotouč spojky přenáší točivý moment motoru na drážkovaný konec spojkového hřídele a dále na hřídel převodovky, na který je nasunut. Pokud není vyšlápnut spojkový pedál, je hnaný kotouč pevně sevřen mezi setrvačník a přítlačný kotouč. Tak je motor spojen s převodovkou a přes rozvodovku s hnacími hřídeli a koly. Vyšlápnutím spojkového pedálu se oddálí přítlačný kotouč a hnaný kotouč se uvolní. Tím se přeruší pevné spojení motoru s převodovkou a vytvoří se příznivé podmínky pro řazení rychlostních stupňů. Technické údaje spojky uvádí tabulka.

Typ jednokotoučová, suchá s talířovou přítlačnou pružinou
Ovládání mechanicky, lanem
Průměr obložení - vnější/vnitřní (903 Mk I.) 160/110 mm
Průměr obložení - vnější/vnitřní (903 Mk II.) 170/120 mm
Průměr obložení - vnější/vnitřní (1049 Mk II.) 180/127 mm
Maximální axiální házivost obložení 0,25 mm
Vzdálenost mezi přítlačnou pružinou a vypínací objímkou 2 mm
Volný krok pedálu odpovídající vzdálenosti 2 mm mezi pružinou a objímkou asi 23,5 mm
Činný zdvih vypínací objímky spojky odpovídající nejmenšímu oddálení přítlačného kotouče o 1,4 mm 8 mm

Seřízení spojky data

Před začátkem vlastního vypínání musí pedál spojky projít volný chod asi 23,5 mm, což odpovídá mezeře 2 mm mezi talířovou pružinou a objímkou vypínacího ložiska. Jestliže se vlivem opotřebení třecího obložení spojky zvětší volný chod pedálu, je nutné provést seřízení vzdálenosti na 2 mm (23,5 mm na pedálu) seřizovací maticí na koncovce ovládacího lana vypínací páky (viz. obr.). Seřízení se provádí po vyjmutí náhradního kola z motorového prostoru a po uvolnění zajišťovací matice lana. Před seřizováním je třeba zkontrolovat koncovky lana i samotné lano. Opotřebované nebo roztřepené lano s popraskanými dráty se musí neprodleně vyměnit za nové. Je vhodné pojistit koncovku lana s maticemi přivázáním slabým drátem k vypínací páce, jinak jsou obě matice při případném přetržení lana nenávratně ztraceny, a nová lana se dodávají bez těchto matic.

Při volném chodu pedálu větším, než je předepsánu, se seřizovací matice na koncovku našroubovává, při menším vyšroubovává.

Nadměrně opotřebované, zaolejované nebo spálené obložení hnaného kotouče způsobuje prokluzování spojky. Projeví se při jízdě do svahu a při prudké akceleraci, kdy se motor roztočí, ale rychlost vozidla zůstává stejná, nebo se snižuje. V tomto případě je nutné provést výměnu hnaného kotouče co nejdříve, jinak dojde i k poškození přítlačného kotouče vlivem nadměrného tepelného namáhání vzniklého prokluzem.

ovládání spojky
  1-vratná pružina
  2-pružná pojistka vyp. ložiska
  3-spojka
  4-vypínací ložisko
  5-šroub s pruž. podl.
  6-vypínací hřídel s pákou
  7-těsnění
  8-pouzdro
  9-vypínací vydlice
10-seřizovací matice
11-pojistná matice
12-podložka
13-lano spojky
14-držák pedálů
15-matice
16-pruž. kr. a podl.
17-pojistka
18-šroub lana
19-pryž pedálu
20-pedál

Demontáž a montáž spojky

Při vyjímání úplné spojky je třeba dodržet tento postup:

 1. zdvihnout přední část vozu a podepřít podstavci
 2. uvolnit převodovku; přitom je třeba zabránit, aby hřídel spojky deformoval talířovou pružinu spojky;
 3. označit montážní polohu spojky k setrvačníku, aby se při zpětné montáži zachovalo původní vyvážení spojky;
 4. odšroubovat upevňovací šrouby štítu spojky a vyjmout úplnou spojku a hnaný kotouč.

Při montáži se provádí tento postup v opačném sledu. Přitom je třeba dbát, aby axiální házivost spojkového kotouče nepřekročila hodnotu 0,25 mm. Při kontrole se hnaný kotouč nasune na zkušební hřídel, který se upne do přístroje. Při ručním otáčení kotoučem se měří číselníkovým úchylkoměrem axiální vychýlení obložení. Hnaný kotouč musí být nasazen zúženou částí drážkovaného náboje k setrvačníku. Drážkování se lehce namaže tukem. Před dotažením šroubů štítu spojky se hnaný kotouč pomocí trnu potřebného průměru vystředí. Pak se šrouby dotahují momentem 14 N m.

Kontrola funkce spojky

Úplný štít spojky se připevní na podložku, která při kontrole nahrazuje setrvačník. Mezi tuto podložku a přítlačný kotouč se vloží mezikruží (průměry jako hnaný kotouč) o tloušťce 7,9 mm a provedou se čtyři vypínací cykly. Vypínání se simuluje působením síly 800 N ve směru šipky F (viz. obr.).

seřizovací hodnoty spojky 1-štít spojky
2-hnaný kotouč
3-přítalčný kotouč
4-držák talířové pružiny
5-kroužky talířové pružiny
6-talířová pružina
S=7,9mm - tloušťka hnaného kotouče spojky
X=28±1mm - střední vzdálenost během kontroly
D=8mm - činný (vypínací) chod
U=5mm - největší přípustná vzdálenost způsobená opotřebením
F=800N - zkušební síla odpovídající činnému chodu 8mm a nejmenšímu oddálení 1,4 mm přítlačného kotouče

Přitom se kontroluje, zda vypínacímu posuvu D (pohyb vypínací objímky) o 8 mm odpovídá odtlačení talířové pružiny (nejmenší oddálení přítlačného kotouče) o 1,4 mm, vzdálenost X je 28 ± 0,95 mm. Pokud se naměří jiné hodnoty, musí se štít spojky vyměnit za nový.

Závady spojky a jejich odstranění

Prokluzování spojky:

 • - zaolejovaný hnaný kotouč vyměnit; v nouzi lze starý kotouč odmastit a zdrsnit a odstranit příčinu zaolejování
 • - nadměrně opotřebovaný hnaný kotouč – vyměnit
 • - zpečení povrchové vrstvy obložení – hnaný kotouč vyměnit
 • - vypínací mechanismus vázne – zadřený hřídel pedálu (očistit hřídel, vyměnit pouzdro, namazat), unavená nebo prasklá vratná pružina (vyměnit), porušené lano (vyměnit).

Neúplné vypnutí spojky (spojka unáší):

 • - nadměrný volný krok pedálu – seřídit
 • - pokřivený hnaný kotouč, špatně vystředěné obložení nebo nadměrně axiální výchylky – vystředit, upravit házení bočního povrchu na max. 0,25 mm
 • - zadření náboje hnaného kotouče na drážkách spojkového hřídele – vyčistit, namazat
 • - deformace přítlačného kotouče – vyměnit
 • - závada v lanovodu neumožňuje dokonalé vypnutí spojky – zkontrolovat lanovod, namazat, popř. vyměnit

Nadměrné opotřebení spojkového obložení:

 • - minimální nebo žádný volný chod pedálu – seřídit;
 • - chybný způsob jízdy s častým prokluzováním spojky – sešlapovat spojový pedál jen na dobu nutnou pro rozjetí nebo zařazení převodového stupně

Spojka zabírá trhavě:

 • - uvolněné nýty obložení spojky – přenýtovat nebo namontovat nový hnaný kotouč
 • - částečně zaolejované třecí plochy přítlačného kotouče, setrvačníku nebo obložení hnaného kotouče – odmastit, popř. hnaný kotouč vyměnit, zjistit a odstranit příčinu zaolejování
 • - prasklý nebo silně poškozený povrch přítlačného kotouče – vyměnit spojkové obložení opotřebované až na nýty – nanýtovat nové obložení nebo vyměnit celý hnaný kotouč, zkontrolovat povrch přítlačného kotouče a setrvačníku
 • - zadírá se vypínací mechanismus nebo hnaný kotouč nemá volný pohyb v drážkách spojového hřídele – prohlédnout, vyčistit, namazat, popř. vadné díly vyměnit

Spojka hučí při sešlápnutí pedálu:

 • - opotřebované vypínací ložisko – vyměnit
 • - pouzdro hřídele spojky v klikovém hřídeli je opotřebeno – vyměnit pouzdro

Spojka hučí po uvolnění pedálu:

 • - unavené tlumicí pružiny hnaného kotouče – hnaný kotouč vyměnit
 • - pružina vypínací vidlice nebo ložiska je unavená, zlomená nebo vypadlá – nasadit, popř. vyměnit pružiny
 • - hnaný kotouč není správně vystředěn (radiálně nebo axiálně) – vystředit, popř. vyměnit

Postup při odstraňování některých závad

Zadírání hnaného kotouče na drážkách spojkového hřídele je nejčastěji způsobeno usazením drobných nečistot vzniklých odíráním obložení kotouče, který je nejintenzívnější v době záběhu a po výměně obložení nebo celého kotouče. Výsledkem je kromě výše uvedených závad i obtížné řazení. Po očištění obou dílů je nejlépe použít k promazání tuk s přísadou grafitu nebo sirníku molybdenu (MoS2).

Poškození hnaného kotouče nebo jeho házení je nejčastěji způsobeno přehřátím, popř. spálením obložení při nesprávném způsobu jízdy. Důsledkem je samozřejmě i obtížné řazení. Tato závada může být způsobena také pronikáním oleje do spojkové skříně. Proto je nutné zkontrolovat hřídelové těsnící kroužky. Přetáčení házejícího hnaného kotouče na soustruhu se nedoporučuje, i když je v nouzi jediným východiskem. Výsledek nemusí splnit očekávání a opětná demontáž celé poháněcí soustavy je příliš pracná, a proto je lépe použít nový hnaný kotouč ihned.

Uvolnění nýtů není častá závada. Uvolněné obložení vyžaduje zvětšený zdvih talířové pružiny, což velmi často vede k unášení kotouče a obtížnému řazení. Přenýtování nebo nový hnaný kotouč jsou nezbytné.